ค่าวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ มีรายละเอียดแบบย่อ ๆ ดังนี้

ค่าธรมมเนียมการขอวีซ่า
ประเภท จำนวนเงิน
ผู้ใหญ่ 2,800
เด็ก 6-12 ปี 1,400
เด็กทารก – 6 ปี ฟรี ไม่เสียค่าธรรมเนียมวีซ่า
นักเรียน ฟรี ไม่เสียค่าธรรมเนียมวีซ่า

เอกสารประกอบการพิจารณา ค่าวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์

1. Dulu filled out, dated, and signed by the applicant. The visa application form must be signed by both parents in case of a minor child.
ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ลงวันที่ และลงนาม(ลายเซ็นต์ตามหนังสือเดินทาง) กรณีที่ผู้สมัครเป็นผู้เยาว์ฟอร์มคำร้องขอวีซ่าต้องถูกเซ็นโดยผู้ปกครองทั้งสองท่าน
2. One passport-sized picture 3.5 cm. x 4 cm.
– Color photo on a white background
– Taken from the front; without obstruction
– Recent (less than 6 months old)
– Ears and eyebrows must appear on the picture.
The photo must be a close-up of your head and the top of your shoulders so that your face takes up 70-80% of the photographer
รูปถ่ายต้องแสดงองค์ประกอบของใบหน้าชัดเจนตั้งแต่ศีรีษะจนถึงหัวไหล่ และความยาวใบหน้าต้องมีเนื้อที่ในรูปถ่าย 70-80%
– รูปถ่าย 1 ใบขนาด 3.5 ซม. x 4 ซม.
– รูปถ่ายสี ภาพพื้นหลังสีขาว
– ขนาด 3.5. ซม. x 4 ซม.
– รูปถ่ายหน้าตรงไม่มีสิ่งขีดกว้าง(เห็นใบหน้าชัดเจน)
– เป็นรูปถ่ายปัจจุบัน (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
– รูปถ่ายต้องเห็นใบหูและคิ้ว (รูปถ่ายเปิดหน้าผาก)
3. Passport, original:
Valid for at least three months after the end of the planned stay in Switzerland or another Schengen member state, at least two blank pages. Please present previous passports If available
หนังสือเดินทางฉบับจริง:
ต้องเหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 3 เดือนหลังจากที่เดินทางกลับมาจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์หรือประเทศอื่นๆในกลุ่มแชงเก้น ต้องมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้า ถ้าท่านมีหนังสือเดินทางเล่มก่อนหน้านี้(เล่มเก่า) กรุณานำมาแสดงด้วย
4. Passport, coples:
– Two photocopies of the passport (personal data page)
– One photocopy of previous Schegen visas
หนังสือเดินทางฉบับสำเนา:
– สำเนาหนังสือเดินทาง (หน้าที่มีข้อมูลส่วนบุคคล) 2 ชุด
– สำเนาวีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รับครั้งก่อน 1 ชุด
5. If the applicant continues to travel to a third country (i.e. UK, USA, Canada etc.). after leaving the Schengen area, the visa of the next country has to be obtained first before the submission of the Schengen visa application
หากท่านมีความประสงค์จะเดินทางยังประเทศต่างๆ (สหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา, แคนาดา และอื่นๆ) หลังจากเดินทางออกมาจากประเทศกลุ่มเชงเก้น ท่านจะต้องทำการยื่นวีซ่าที่ประเทศนั้น ๆ ก่อนที่จะมายื่นวีซ่ากลุ่มประเทศเชงเก้น:
– Photocopy of a valid visa for UK, USA, or CAN, etc.
– สำเนาวีซ่าของประเทศ สหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา, แคนาดา และอื่นๆ
6. Change name and/or surname certificate, if applicable:
Sho original and submit photocopy
หนังสือรับรองการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล:
แสดงเอกสารฉบับจริงและยื่นเอกสารตัวสำเนา
7. Travel and Health Insurance:
– Must cover all period of stay
– Must be valid for Schengen are
– Minimum coverage of Euro 30,000 for urgent hospitalization or repatriation expenses
– The stamp and the signature of the insurance company are mandatory
ประกันการเดินทาง:
– จะต้องครอบคลุมตลอดระยะเวลาในการเดินทางในกลุ่มประเทศเชงเก้น
– จะต้องมีผลบังคับใช้กับพื้นที่ในกลุ่มประเทศเชงเก้น
– ความคุ้มครองขั้นต่ำ 30,000 ยูโรสำหรับค่ารักษาพยาบาลแบบฉุกเฉินในโรงพยาบาลหรือการส่งกลับประเทศ
– แสดงทั้งเอกสารฉบับจริงและสำเนา
– ต้องมีตราประทับของบริษัทประกันภัยและลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทประกันภัยแสดงในเอกสาร
8. School/University documents:
– Enrollment confirmation issued by the school/university in Switzerland
– Confirmation of the payment of the school/university fees
– If applicable, proof of already completed studies, show original, submit photocopy
– CV (Curriculum VitaeX
เอกสารจากทางโรงเรียน/มหาวิทยาลัย
– หนังสือรับรองจากโรงเรียน/มหาวิทยาลัยที่จะเข้าร่วมในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
– เอกสารรับรองการชำระเงินค่าเล่าเรียนของทางโรงเรียน/มหาวิทยาลัย
– ประกาศนียบัตรที่เคยได้รับ โดยแสดงทั้งฉบับจริงและยื่นเอกสารสำเนา (ถ้ามี)
– ประวัติส่วนตัวโดยสังเขป (CV)
9. Employment and financial proof:
If employed:
– Work Certificate indicating the number of vacation days granted, the position in the company and the monthly salary
If Student:
– Academic certificate such as an enrolment confirmation of the school or university, show original, submit photocopy
If Self Employed:
– Business registration stating the applicant’s name
To be provided by all applicants: Proof of sufficient funds Bank Statement for the last three months, original with bank stamp; if the trip is sponsored: sponsoring letter and bank statement of the sponsor for the last three months, original with bank stamp, copy of sponsor’s passport or residence permit.
หลักฐานการจ้างงานและหลักฐานทางการเงิน:
กรณีลูกจ้าง
– หนังสือรับรองการทำงานที่ออกโดยหน่วยงานหรือบริษัทต้นสังกัดของผู้สมัคร ระบุวันลาพักร้อน ตำแหน่งในบริษัท และเงินเดือนที่ได้รับในแต่ละเดือน
กรณีนักเรียน/นักศึกษา
– หนังสือรับรองจากทางสถาบันที่ศึกษาอยู่ โดยแสดงทั้งเอกสารฉบับจริงและยื่นเอกสารตัวสำเนา
กรณีเจ้าของกิจการ
– ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ/ใบทะเบียนพาณิชย์ ที่ระบุชื่อของผู้สมัคร
เอกสารที่ผู้สมัครทุกคนต้องยื่น: หลักฐานทางการเงินที่เพียงพอในการเดินทาง เอกสารแจ้งยอดเงินฝากจากธนาคาร (Bank Statement) โดยแสดงรายการเดินบัญชีอย่างน้อย 3 เดือน และมีตราประทับจากธนาคาร กรณีที่มีผู้อุปถัมภ์ทางการเงินในการเดินทาง ให้ยื่นจดหมายแสดงความประสงค์ที่จะอุปถัมภ์การเงิน และยื่นเอกสารแจ้งยอดเงินฝากจากธนาคาร (Bank Statement) ของผู้อุปถัมภ์ โดยแสดงรายการอย่างน้อย 3 เดือน มีตราประทับจากทางธนาคาร และสำเนาหนังสือเดินทางของผู้อุปถัมภ์ในบางกรณีท่านอาจจะยื่น สำเนาของอสังหาริมทรัพย์ (โฉนดที่ดิน)เพิ่มเติม
10. Documents related to minor child:
– Birth certificate, show original and submit photocopy
– Parental consent for the minor child that is either travelling abroad alone or with only one parent:
a) An official parental consent for the planned travel abroad must be submitted, in case that one of the parents or both of them are not going to travel together with the minor child. This document must be issued by Amphoe. Show original and submit photocopy
b) Or the declaration of consent letter signed by the parent/s who is/are not traveling with the minor child (sign at VFS Global Visa Center in person). Show original and submit photocopy.
– If the parents are divorced, or
– if the parents were not married at the time the child was born, a proof of child custody, issued by the Amphoe, must be submitted (copy).
In case that one parent has passed away, a death certificate must be submitted. Signed authorization letter from the parents in case that both parents cannot appear in person during the submission of the visa application. Photocopies of the parents’ passports (personal data page) must also be submitted.
เอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้เยาว์(เด็ก):
– ใบสูติบัตร (แสดงฉบับจริง+ยื่นตัวสำเนา)
– หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศคนเดียวหรือไปกับผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่ง
ก) ต้องยื่นหนังสือแสดงความยินยอมอย่างเป็นทางการจากผู้ปกครองอนุญาตให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ ในกรณีที่ผู้เยาว์เดินทางไปคนเดียวหรือ
เดินทางไปกับผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่งโดยเอกสารจะต้องออกจากทางอ าเภอ แสดงเอกสารฉบับจริงและยื่นตัวสำเนา
ข) หรือหนังสือยินยอมที่เซ็นโดยผู้ปกครองท่านที่ไม่ได้เดินทาง (หรือทั้งสองท่านที่ไม่ได้เดินทาง) กับผู้เยาว์(เซ็นที่ศูนย์ยื่นวีซ่า วีเอฟเอส ด้วยตนเอง)
แสดงเอกสารฉบับจริงและยื่นตัวสำเนา
– กรณีที่ผู้ปกครองหย่าร้างกัน หรือ
– ผู้ปกครองไม่ได้สมรสจดทะเบียนในตอนที่เด็กเกิด จะต้องยื่นใบปกครองบุตรที่ออกจากทางอำเภอ (ฉบับสำเนา)
ในกรณีที่ผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่งเสียชีวิตจะต้องยื่นใบมรณะบัตรมาด้วย กรณีที่ผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่งหรือทั้งสองท่านไม่สามารถพาผู้เยาว์มาสมัครวีซ่าด้วยตนเองในวันที่ยื่นเอกสารสมัครวีซ่า ให้ทำหนังสือ มอบอำนาจลงลายมือชื่อจากผู้ปกครองท่านที่ไม่สามารถมาได้โดยยื่นพร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง(หน้าข้อมูลส่วนบุคคล)
11. Foreign national residing in Thailand:
– Original and copy of work permit (if applicable)
– Re-entry stamp from Thai Immigration, valid after coming back from the Schengen states
สำหรบัชาวต่างชาติที่อาศยัอย่ใูนประเทศไทย:
– ใบอนุญาตทำงาน ฉบับจริง และสำเนา (ถ้ามี)
– ตราประทับอนุญาตให้เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย (Re-entry stamp) จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และจะต้องมีอายุเหลืออยู่หลังจากเดินทางกลับมาจากกลุ่มประเทศเชงเก้น