B.H.M.S 

Business & Hotel Management School

BHMS - English | Hospitality ON

via Hospitality ON

หลักสูตรและค่าใช้จ่าย


หลักสูตรธุรกิจและการบริการจัดการ 

หลักสูตรวิชาชีพปี 1  (Diploma Year One of BHMS) 

หลักสูตรนี้มีระยะเวลา 1 ปี ถูกสร้างมาเพื่อคนที่เพิ่งเรียนจบมาจากมัธยมศึกษาและกำลังสนใจที่จะทำงานในด้านบริการ/การท่องเที่ยว หรือทำงานกับธุรกิจด้านนานาชาติ หลักสูตรนี้มีจุดเน้นสองหลักคืออย่างแรกสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานในธุรกิจการโรงแรมระหว่างประเทศและอย่างที่สองสร้างความรู้เกี่ยวกับใจความสำคัญในเรื่องการบริหารธุรกิจ ระยะเวลาในการเรียนเท่ากับหนึ่งเทอม เท่ากับ 20 อาทิตย์และอีก 4-6 เดือนในการฝึกงานที่สวิสเซอร์แลนด์หรือต่างประเทศ (เสียค่าใช้จ่ายแยกกัน)

คุณสมบัติในการเข้าศึกษา

ใบประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษา

คะแนน IELTS 5.0 ขึ้นไป

หลักสูตรวิชาชีพ 1 ปี
ค่าใช้จ่าย ราคา
CHF THB
ค่าหลักสูตร 25,100 831,000
ค่าแรกเข้า 500 16,000
ค่าที่พัก 3,600 119,000
ค่าอาหาร 1,800 60,000
ค่าใช้จ่ายด้านอื่น ๆ 2,500 83,000
รวมทั้งหมด 33,500 1,109,000

คุณวุฒิวิชาชีพปี 2 (Higher Diploma: Year Two)

หลักสูตรในปีสองนี้มีการสอนเกี่ยวกับความรู้ในการส่งเสริมและต่อยอดอาชีพการท่องเที่ยวในนระดับสากล การบริการและการทำธุรกิจระหว่างประเทศ นักศึกษาจะได้เรียนและเพิ่มทักษะในเรื่องของการบริหารธุรกิจต่างๆ เช่น บัญชี การค้าขายและการตลาดและก็ขาดไม่ได้เลยเรื่องดูแลทรัพยากรบุคคลกร ระยะเวลาในการเรียนเท่ากับหนึ่งเทอม เท่ากับ 20 อาทิตย์และอีก 4-6 เดือนในการฝึกงาน หลังจากเรียนจบหลักสูตรสองปีที่ B.H.M.S การบริหารธุรกิจและการบริหารการจัดการนักศึกษาสามารถเลือกเรียนต่อในสาขาการโรงแรมและการดูแลการจัดการหรือบริหารธุรกิจระหว่างประเทศได้ในปีสุดท้าย

คุณสมบัติในการเข้าศึกษา 

ประกาศณียบัตรระดับอนุปริญญาที่ B.H.M.S

คะแนน IELTS 5.5 ขึ้นไป

หลักสูตรวิชาชีพ 2 ปี
ค่าใช้จ่าย ราคา
CHF THB
ค่าหลักสูตร 26,100 864,000
ค่าแรกเข้า 500 16,000
ค่าที่พัก 3,600 119,000
ค่าอาหาร 1,800 60,000
ค่าใช้จ่ายด้านอื่น ๆ 2,500 83,000
รวมทั้งหมด 34,500 1,143,000

ปริญญาตรี (BA Degree)

หลักสูตรปริญญาตรีในสาขาการบริหารธุรกิจเป็นหลักสูตรถูกสร้างมาเพื่อนักศึกษาที่สนใจจะเป็นนายจ้างที่มีประสิทธิภาพในตลาดแรงงานระหว่างประเทศ ยกตัวอย่างเช่น การค้าขายและการตลาด การเงินและการดูแลด้านธนาคร ทรัพยากรบุคลากร การบริหารการปฎิบัติการต่างๆ การจัดการกระบวนการโดยรวมของการไหลของสินค้าและตำแหน่งบริหารต่างๆในฝ่ายรัฐหรือองค์กรเอกชน

คุณสมบัติในการเข้าการศึกษา

ใบประกาศคุณวุฒิวิชาชีพ (ปีสอง)

คะแนน IELTS 6.0 ขึ้นไป

หลักสูตรปริญญาตรี 3 ปี
ค่าใช้จ่าย ราคา
CHF THB
ค่าหลักสูตร 27,100 897,000
ค่าแรกเข้า 500 16,000
ค่าที่พัก 3,600 119,000
ค่าอาหาร 1,800 60,000
ค่าใช้จ่ายด้านอื่น ๆ 2,500 83,000
รวมทั้งหมด 35,500 1,176,000

หลักสูตรการเข้าครัว

หลักสูตรวิชาชีพ ด้านการเข้าครัว (ปีหนึ่ง) (Diploma Year One)

ในปีแรกของเรียนหลักสูตรนี้จะนำนักศึกษาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยทักษะไปรู้จักกับโลกแห่งการทำอาหารอันแสนมหัศจรรย์ จะเน้นเรียนไปที่เทคนิคในการทำอาหารโดยเบื้องต้นเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงความต้องการในการทำงานอาหารในอุตสาหกรรมและหลักสูตรนี้จะเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในการฝึกงานในครัวแบบเชิงพาณิชย์เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาความมั่นใจ ความสามารถในการทำงานเป็นทีมและทักษะความรู้ในการทำอาหารในครัวของโลกแห่งความเป็นจริง หลังจากเรียนจบจากหลักสูตรนี้นักศึกษาต้องไปฝึกงานที่โรงแรมหรือร้านอาหารในประเทศสวิสเซอร์แลนด์เป็นระยะประมาณ 4-6 เดือน

หลักสูตรวิชาชีพ 1 ปี
ค่าใช้จ่าย ราคา
CHF THB
ค่าหลักสูตร 25,100 831,000
ค่าแรกเข้า 500 16,000
ค่าที่พัก 3,600 119,000
ค่าอาหาร 1,800 60,000
ค่าใช้จ่ายด้านอื่น ๆ 2,500 83,000
รวมทั้งหมด 33,500 1,109,000

หลักสูตรวิชาชีพด้านการเข้าครัว (ปีสอง) (Higher Diploma: Year Two)

ในหลักสูตรคุณวุฒิวิชาชีพนี้นักศึกษาจะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นฐานในการทำครัวนานาชาติที้ได้รับมาจากระดับอนุปริญญาแล้ว ในการเรียนฝึกฝนของปีสองนี้เทคนิคของเข้าครัวเย็น ฝึกฝนทักษะในการทำครัวและจัดตกแต่งแบบร่วมสมัยเช่นเดียวกับการทำขนมหวานต่างๆอีกด้วย นอกไปจากนั้นนักศึกษายังได้เรียนเริ่มรู้ทักษะในด้านการจัดการผ่านวิชาเกี่ยวกับธุรกิจอีกด้วยเพื่อเตรียมความพร้อมพวกเขาไปสู่โอกาสในการทำงานในครัวในอนาคต

คุณสมบัติในการเข้าเรียน

มีอนุปริญญาของสถาบัน

คะแนน IELTS 5.5 หรือมากกว่านั้น

หลักสูตรวิชาชีพ 2 ปี
ค่าใช้จ่าย ราคา
CHF THB
ค่าหลักสูตร 26,100 864,000
ค่าแรกเข้า 500 16,000
ค่าที่พัก 3,600 119,000
ค่าอาหาร 1,800 60,000
ค่าใช้จ่ายด้านอื่น ๆ 2,500 83,000
รวมทั้งหมด 34,500 1,143,000

ปริญญาตรี (BA Degree)

ในการเรียนปีที่สามปีสุดท้ายนี้ที่สร้างและออกแบบมาจากความสามารถและประสบการณ์ทำอาหารที่มีของนักศึกษาเพื่อทักษะการเป็นผู้นำและบริหารธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ไฮไลท์ของการเรียนหลักสูตรปีสามนี้คือการดูแลการจัดการระเบียบวินัยในงานบริการร่วมไปถึงการบริการลูกค้า ดูแลและจัดการด้านทรัพยากรอาหาร รังสรรค์อาหารใหม่ๆ อาหารโมเลกุล เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการทำครัวและดูแลทีมในครัวต่าง ๆ ก่อนจะเรียนจบ

คุณสมบัติในการเข้าการศึกษา

ใบประกาศคุณวุฒิวิชาชีพ (ปีสอง)

คะแนน IELTS 6.0 ขึ้นไป

หลักสูตรปริญญาตรี 3 ปี
ค่าใช้จ่าย ราคา
CHF THB
ค่าหลักสูตร 27,100 897,000
ค่าแรกเข้า 500 16,000
ค่าที่พัก 3,600 119,000
ค่าอาหาร 1,800 60,000
ค่าใช้จ่ายด้านอื่น ๆ 2,500 83,000
รวมทั้งหมด 35,500 1,176,000

หลักสูตรวิชาชีพสำหรับคนเรียนจบปริญญาตรี (GRADUATE CERTIFICATE)

ภาพรวมหลักสูตร

ในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบัน B.H.M.S นั้นหลักสูตรถูกออกแบบมาเพื่อคนที่เรียนจบปริญญาตรีด้านใดด้านหนึ่งที่ต้องการจะปรับเส้นทางการทำงานของตนมาทำงานเกี่ยวกับการทำครัว เป็นการผสมผสานการปฏิบัติจริงในการทำอาหารที่ห้องครัวและทักษะการเตรียมอาหารขั้นพื้นฐานให้เข้ากับเทคนิคขั้นสูงและเสริมความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ มีการเรียนแบบทฤษฎีเพื่อให้รู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับการทำอาหาร และไฮไลท์ในหลักสูตรนี้ก็คือการเรียนทำอาหารสไสล์ยุโรปต่างๆก่อนจะฝึกทักษะเหล่านี้กับอาหารนานาชาติและอาหารร่วมสมัยในการทำงานในครัวจริงๆความสำคัญเกี่ยวกับเครื่องปรุงอาหารในสอดแทรกไว้ในหลักสูตรอีกด้วย

การฝึกงาน

ระยะเวลาการฝึกงานนั้นอยู่ประมาณ 4-6 เดือนซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ในการเรียนรู้งานของคนที่เรียนวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาโท ระหว่างการฝึกงานที่สวิสนักศึกษาที่ฝึกงานจะได้เงินเดือนประมาณ CHF 2,212 หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 74,830 บาท ประสิทธิภาพในการทำงาน พฤติกรรมและทัศนคติในการทำงานจะอยู่ในความดูแลของผู้จ้างงาน

ระยะเวลา 1 ปี

หลักสูตรวิชาชีพหลังจบปริญญาตรี
ค่าใช้จ่าย ราคา
CHF THB
ค่าหลักสูตร  15,700 520,000
ค่าแรกเข้า
ค่าที่พัก  1,800  60,000
ค่าอาหาร  900 30,000
ค่าใช้จ่ายด้านอื่น ๆ 500 16,000
รวมทั้งหมด 18,900 625,00

ปริญญาโทด้านการจัดการระหว่างประเทศ (M.Sc. Degree)

ภาพรวมหลักสูตร หลักสูตรปริญญาโทนั้นถูกออกแบบมาเพื่อคนที่เรียนจบในสายนี้หรือคนที่ต้องการเสริมสร้างเส้นทางในการทำงานของตัวเอง โอกาสที่จะได้เพิ่มพูนความรู้ด้านงานบริการและและการความสามารถที่เพิ่มขึ้นมานั้นสามารถเร่งความก้าวหน้าในอาชีพในอนาคตได้ ในการเลือกเรียนสายการเรียนนี้นักศึกษาจะได้ศึกษาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมธุรกิจต่างๆเพื่อนำมาพัฒนาและต่อยอดไปสู่การทำงานที่ประสบความสำเร็จภายในอนาคตอีกด้วย

คุณสมบัติการเข้ารับการศึกษา ปริญญาตรีในสาขาใดก็ได้ คะแนน IELTS 6.0 ขึ้นไป

ปริญญาโทด้านการจัดการระหว่างประเทศ
ค่าใช้จ่าย ราคา
CHF THB
ค่าหลักสูตร 27,100 897,000
ค่าแรกเข้า 500 16,000
ค่าที่พัก 3,600 119,000
ค่าอาหาร 1,800 60,000
ค่าใช้จ่ายด้านอื่น ๆ 2,500 83,000
รวมทั้งหมด 35,500 1,176,000

ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (M.Sc. Degree)

ภาพรวมหลักสูตร ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศมุ่งเน้นไปที่นักศึกษาที่เรียนจบปริญญาตรีหรือมี/ไม่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านอาชีพมาก่อน หลักสูตรนี้เน้นไปที่การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคปัจจุบันและอุตสาหกรรมที่แปรเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนี้ มีการสอนที่เน้นจุดไปที่การให้ศึกษาระดับสูงเพื่อให้นักศึกษามีทักษะและวินัยในด้านต่างๆเพื่อเป็นผู้จัดการในงานบริการด้านอื่นๆในอุตสาหกรรมในอนาคต คุณสมบัติในการเข้าเรียน ปริญญาตรีในด้านใดก็ได้หรือจากสถาบันเอง คะแนน IELTS 6.0 หรือมากกว่านี้

ปริญญาโทด้านการจัดการระหว่างประเทศ
ค่าใช้จ่าย ราคา
CHF THB
ค่าหลักสูตร 27,100 897,000
ค่าแรกเข้า 500 16,000
ค่าที่พัก 3,600 119,000
ค่าอาหาร 1,800 60,000
ค่าใช้จ่ายด้านอื่น ๆ 2,500 83,000
รวมทั้งหมด 35,500 1,275,000

การเรียนปริญญาโทแบบควบคู่ (MBA Dual Degree)

สถาบัน B.H.M.S. ร่วมมือกับมหาลัยยอร์กเซนต์จอห์นในการเรียนปริญญาโทควบคู่กันไปสำหรับนักศึกษาที่สนใจจะเพิ่มพูนและพัฒนาทักษะความรู้และความสามารถในการเรียนโดยใช้กรณีศึกษา การทำงานเป็นกลุ่มและการจำลองสถานการณ์การทำงานด้านธุรกิจ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์นั้นเป็นอันที่เลื่องลือในด้านการเป็นผู้นำการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยว การบริการในอุตสาหกรรมต่างๆ นักศึกษาจึงมีโอกาสติดตามหลักสูตรร่วมสมัยเพื่อพัฒนาทักษะที่มุ่งเน้นในการดำเนินธุรกิจและเปิดโลกไปกับการพัฒนาจากหลายๆภาคส่วนผ่านกรณีศึกษาต่างๆซึ่งการเรียนรู้เหล่านี้สามารถถูกนำไปใช้และมีคุณค่าในอาชีพที่แท้จริงในอนาคต การเรียนปริญาโทนี้มีระยะ 6 เดือน โดยเน้นไปที่การทำวิจัยศึกษาโดยตนเองเพื่อให้นักศึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่ตนสนใจที่เกี่ยวกับการทำงานในอนาคต วิจัยนี้สามารถนำไปทำพร้อมกับการฝึกงานที่สวิสเซอร์แลนด์หรือต่างประเทศในระยะเวลา 6 เดือนได้อีกด้วย ประสบการณ์ก่อนการทำงานนี้นักศึกษาสามารถกลับมาทำงานในระยะการเรียนหลักสูตรนี้ได้อีกด้วย หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับคนที่เรียนจบด้านปริญญาตรีหรือประสบการณ์ในการทำงานอยู่แล้วแต่มาเล่าเรียนต่อเพื่อเพิ่มทักษะในการทำงานในอนาคต

คุณสมบัติในการเข้าเรียน ปริญญาตรีในด้านใดก็ได้ คะแนน IELTS 6.0 หรือมากกว่านี้ มีประสบการณ์การทำงาน 2-3 ปี

หลักสูตรปริญญาโทด้านบริหารการจัดการระหว่างประเทศควบคู่ไปกับการบริหารธุรกิจ
ค่าใช้จ่าย ราคา
CHF THB
ค่าหลักสูตร 43,400 1,437,000
ค่าแรกเข้า 500 16,000
ค่าที่พัก 5,400 179,000
ค่าอาหาร 1,800 60,000
ค่าใช้จ่ายด้านอื่น ๆ 2,700 89,000
รวมทั้งหมด 55,500 1,821,000


ประสบการณ์จากนักเรียนจริง (Testimonials from B.H.M.S school)

จาก Manal Al Faez
นักศึกษาปริญญาตรีสาขาการเข้าครัว
ในความคิดเห็นส่วนตัวของฉันนะคะ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่ปลอดภัยมากๆที่หนึ่งเลยค่ะ แถมผู้คนก็เอื้อเฟื้อเผื่อแพร่และมีน้ำใจ น่ารักมากๆเลยค่ะ
ทำไมถึงเลือกเรียนที่ BHMS
ฉันเคยเรียนที่ Le Cordon Bleu มาก่อนค่ะ ฉันจึงเลือกมาเข้าที่นี้เพราะต้องการจะเพิ่มฟูนความรู้จากการเรียนครั้งก่อนของฉันเพื่อพัฒนาความรู้ในด้านการเข้าครัวค่ะ ส่วนเหตุผลที่เลือกมาเข้าที่นี้เพราะว่า BHMS ตั้งอยู่ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องการผลิตเซฟที่มีคุณภาพแห่งหนึ่งของโลกค่ะ และบุคคากรที่ BHMS น่านับถือมากๆค่ะ พวกเขาคอยสอน คอยดูแลนักเรียนนักศึกษาทุกคนอย่างดีเลยค่ะ และอีกอย่างหนึ่งฉันก็ชอบชีวิตที่สวิสเซอร์แลนด์นี้มากๆด้วยค่ะเพราะวันหยุดสุดสัปดาห์ฉันกับเพื่อนๆก็ชอบไปเที่ยวปาร์ตี้ หรือ ไปทานดินเนอร์กันค่ะ และช่วงปิดเทอมฉันก็ชอบไปเที่ยวเล่นในประเทศสวิสเซอร์แลนด์หรือประเทศยุโรปใกล้เคียงอีกด้วย
ถ้าคุณต้องแนะนำสถาบัน BHMS กับเพื่อนหรือนักเรียนท่านอื่นๆ จะบอกข้อดีอะไรของสถาบันนี้
ฉันจะแนะนำว่าการมาเรียนที่นี้จะทำให้เราได้เจอเพื่อนๆจากหลายมุมทั่วโลกเลยค่ะ ซึ่งนั้นทำให้เราได้พบเจอกับวัฒนธรรมใหม่ๆตลอดเวลาเลยค่ะ

จาก  Athin Gomez

นักศึกษาปริญญาโทในสาขาการจัดการ

ที่ BHMS มีหลักสูตรเรียน 6 เดือนและฝึกงานอีก 6 เดือนเป็นหลักสูตรมาตราฐานของที่นี้

ทำไมถึงเลือกเรียนที่ BHMS 

เพราะว่าที่ BHMS มีหลักสูตรเรียน 6 เดือนและฝึกงานอีก 6 เดือนเป็นหลักสูตรมาตราฐานของที่นี้ และฉันเชื่อว่าสิ่งนี่มันจะทำให้ฉันเพิ่มทักษะในด้านทฤษฎีในห้องเรียนเช่นเดียวกับประสบการณ์ในการทำงานจริงๆในอุตสาหกรรมนานาชาติค่ะ และอีกอย่างหนึ่งก็เพราะบุคคลากรที่น่าเชื่อถือของที่นี้และระบบการให้คะแนนของที่ดีมากๆและน่าเชื่อถือฉันจึงเลือกเรียนที่นี่ค่ะ

ถ้าคุณต้องแนะนำสถาบัน BHMS กับเพื่อนหรือนักเรียนท่านอื่นๆ จะบอกข้อดีอะไรของสถาบันนี้

ที่ BHMS คุณสามารถเรียนรู้จุดอ่อนและจุดแข็งของตัวเองค่ะ รู้สึกการออกมาจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเอง แถมยังได้พบเจอกับนักเรียนนักศึกษาจากทั่วโลกอีกด้วยและได้รับเกียรติวุฒิที่ดีอีกด้วยค่ะ


จาก  Vedant Newatia

นักเรียนวุฒิอาชีพด้านการเข้าครัวปีสอง

สิ่งที่สำคัญในการเรียนการบริหารจัดการก็คือการฝึกฝนเนี่ยละครับ และการที่พวกผมได้ฝึกงานทุกๆุ 6 เดือนต่อปีก็เพิ่มและพัฒนาทักษะของพวกผมมากขึ้นยิ่งไปอีกครับ

ทำไมถึงเลือกเรียนที่ BHMS 

สิ่งที่สำคัญในการเรียนการบริหารจัดการก็คือการฝึกฝนเนี่ยละครับ และการที่พวกผมได้ฝึกงานทุกๆุ 6 เดือนต่อปีก็เพิ่มและพัฒนาทักษะของพวกผมมากขึ้นยิ่งไปอีกครับ ยิ่งไปกว่านั้นก็คือการเข้าเรียนในสถาบันของสวิตนั้นซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกยิ่งเพิ่มความน่านับถือในฝีมือและคุณภาพบนเรซูเม่มากขึ้นไปอีกครับ

ถ้าคุณต้องแนะนำสถาบัน BHMS กับเพื่อนหรือนักเรียนท่านอื่นๆ จะบอกข้อดีอะไรของสถาบันนี้

โห้ เยอะแยะไปหมดเลยครับ อย่างแรกก็คือเหมือนที่ผมเกริ่นไปตอนต้นครับ แถมยังได้อยู่ประเทศที่วิวดีๆสวยๆอย่างสวิสเซอร์แลนด์และยังสามารถไปเที่ยวในประเทศยุโรปต่างๆได้อีกด้วย มากไปกว่านั้นคุณจะได้รู้จักผู้คนทั่วโลกครับ ดูเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของสถาบัน

กลับหน้าหลัก