รายละเอียดที่ทุกคนจะได้เห็นต่อไปนี้ เป็นรายละเอียดที่ทางเราได้รวบรวมไว้ให้ทุกคนแล้ว สำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับสถาบัน HTMi สามารถอ่านรายเอียดได้ที่นี่ ทุกคนสามารถคลิกอ่านที่หัวข้อดังต่อไปนี้ได้เลย

แนะนำสถาบัน

The School of International Hotel and Tourism Management

สถาบัน HTMi มีชื่อเต็มว่า The School of International Hotel and Tourism Management โดยสถาบันแห่งนี้มีหลักสูตรการศึกษาที่มีคุณภาพสูง และมีการฝึกอบรมและฝึกงานให้กับผู้เรียนอย่างเต็มที่อีกด้วย ผู้เรียนจะได้ศึกษาและฝึกประสบการณ์แบบ Swiss Style และทางสถาบันก็มีหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อรองรับความต้องการของผู้เรียน มีตั้งแต่ระดับปริญญาตรีไปจนถึงปริญญาโท และทุกหลักสูตรจัดสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยหลักสูตรปริญญาตรีของสถาบันนี้ก็ได้รับรางวัลจาก Ulster University หลักสูตรปริญญาโทก็ได้รับรางการันตีคุณภาพจาก Edinburg Napier University ทั้งนี้สถาบัน HTMi ก็ยังได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการในฐานะสถาบันอุดมศึกษาร่วมกับ EduQua, Swiss Association for Quality and Management Systems (SQS) และ British Accreditation Council หลักสูตรทั้งหมดทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทของสถาบัน HTMi ได้รับการรับรองโดย Institute of Hospitality

HTMi - about HTMi

Testimonials

หลักสูตรที่เปิดสอนของ HTMi

หลักสูตรประกาศนียบัตรการโรงแรมและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (หลักสูตรระยะยาว)
(Certificate in International Hotel and Tourism Operations Study Longer Pathway)

ระยะเวลา + ฝึกงาน =  20 + 20-24 สัปดาห์
ในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะสามารถ
1. เข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและลงมือปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพในงานด้านอาหารและเครื่องดื่มที่ต้องใช้ความรู้ด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
2. เข้าใจธรรมชาติของการท่องเที่ยว และหลักพื้นฐานของการบริการเชิงพาณิชย์
3. ใช้ภาษาอังกฤษและทักษะภาษาเยอรมันพื้นฐานในการบริหารงานได้
4. ใช้ความสามารถด้านการจัดการผ่านข้อมูลผ่านการใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • นักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมมีใบประกาศผลการเรียน
 • อายุ 17 ปีขึ้นไป
 • ต้องสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ หรือ มีคะแนนสอบของ HTMi หรือ TOEFL 500 คะแนน หรือ IELTS ระดับ 5.0  5.5 ขึ้นไปหรือเทียบเท่าคะแนนสอบของ HTMi English Placement Test
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

อนุปริญญาสาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (หลักสูตรระยะยาว
(Diploma in International Hotel and Tourism Management – Study Longer Pathway)

ระยะเวลา + ฝึกงาน =  20 + 20-24 สัปดาห์
ในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะสามารถ
1. เข้าใจและปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความสามารถด้านการบริหารงานด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวได้อย่างดีเยี่ยม
2. เข้าใจพื้นฐานและธรรมชาติของการจัดการรีสอร์ท ความซับซ้อนของการพาณิชย์ด้านการบริการในแง่มุมของการลงทุนและการจัดการเงิน
3. ใช้ทักษะภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมันระดับพื้นฐานในการจัดการงานได้
4. อธิบายข้อมูลผ่านการใช้เทคโนโลยี ทักษะความรู้ด้านงานวิจัยได้อย่างเหมาะสม
5. มีความรู้ในการบริหารในแง่ของการโรงแรมและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • มีใบประกาศนียบัตรสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศหรือเทียบเท่า
 • อายุ 18 ขึ้นไป
 • ต้องสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ หรือ มีคะแนนสอบของ HTMi หรือ TOEFL 500 คะแนน หรือ IELTS ระดับ 5.0  5.5 ขึ้นไปหรือเทียบเท่าคะแนนสอบของ HTMi English Placement Test
 • ต้องมีประสบการณ์การทำงาน 6 เดือนขึ้นไป รวมไปถึงการฝึกงาน

อนุปริญญาสาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (หลักสูตรระยะสั้น)
(Diploma in International Hotel and Tourism Management Graduate Faster Pathway)

ระยะเวลา + ฝึกงาน =  20 + 20-24 สัปดาห์
ในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะสามารถ
1. เข้าใจและปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความสามารถด้านการบริหารงานด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวได้อย่างดีเยี่ยม
2. เข้าใจพื้นฐานและธรรมชาติของการจัดการรีสอร์ท ความซับซ้อนของการพาณิชย์ด้านการบริการในแง่มุมของการลงทุนและการจัดการเงิน
3. ใช้ทักษะภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมันระดับพื้นฐานในการจัดการงานได้
4. อธิบายข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี ทักษะความรู้ด้านงานวิจัยได้อย่างเหมาะสม
5. มีความรู้ในการบริหารในแง่ของการโรงแรมและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีใบประกาศนียบัตรสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศหรือเทียบเท่า
 • อายุ 18 ขึ้นไป
 • ต้องสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ หรือ มีคะแนนสอบของ HTMi หรือ TOEFL 500 คะแนน หรือ IELTS ระดับ 5.0  5.5 ขึ้นไปหรือเทียบเท่าคะแนนสอบของ HTMi English Placement Test
 • ต้องมีประสบการณ์การทำงาน 6 เดือนขึ้นไป รวมไปถึงการฝึกงาน

อนุปริญญาชั้นสูงการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (หลักสูตรระยะยาว) 
(Higher Diploma in International Hotel and Tourism Management – Study Longer Pathway)

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร คือ 20 สัปดาห์
ในหลักสูตรผู้เรียนจะสามารถ
1. ประยุกต์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติไปใช้ในงานที่ต้องใช้ความสามารถด้านการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถแยกแยะความแตกต่างในการจัดการได้ทั้งในด้านการเงินและการตลาดที่ต้องนำความรู้ไปใช้ในการลงทุนในการบริการเชิงพาณิชย์ภายใต้บริบทของระบบธุรกิจที่เป็นสากล
3. มีทัศนคติที่ดีในการบริหารการจัดการ และฝึกฝนทักษะการทำงานให้เป็นผู้นำอย่างมืออาชีพ
4. มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทางธุรกิจและการทำวิจัยได้อย่างเหมาะสม
5. วิเคราะห์ประเด็นทางวัฒนธรรมและบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างรอบคอบในสายงานที่ต้องใช้ความรู้ด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีใบประกาศอนุปริญญาสาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศหรือเทียบเท่า
 • อายุ 19 ปีขึ้นไป
 • ต้องสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ หรือ มีคะแนนสอบของ HTMi หรือ TOEFL 500-550 คะแนน หรือ IELTS ระดับ 5.5 ขึ้นไปหรือเทียบเท่าคะแนนสอบของ HTMi English Placement Test
 • ต้องมีประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป รวมไปถึงการฝึกงาน

อนุปริญญาชั้นสูงการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (หลักสูตรระยะสั้น)
(Higher Diploma in International Hotel and Tourism Management Graduate Faster Pathway)

ระยะเวลาเรียน: 20 สัปดาห์
ในหลักสูตรผู้เรียนจะสามารถ
1. ประยุกต์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติไปใช้ในงานที่ต้องใช้ความสามารถด้านการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถแยกแยะความแตกต่างในการจัดการได้ทั้งในด้านการเงินและการตลาดที่ต้องนำความรู้ไปใช้ในการลงทุนในการบริการเชิงพาณิชย์ในบริบทของระบบธุรกิจที่เป็นสากล
3. มีทัศนคติที่ดีในการบริหารการจัดการ และฝึกฝนทักษะการทำงานให้เป็นผู้นำอย่างมืออาชีพ
4. มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทางธุรกิจและการทำวิจัยได้อย่างเหมาะสม
5. วิเคราะห์ประเด็นทางวัฒนธรรมและบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างรอบคอบในสายงานที่ต้องใช้ความรู้ด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีใบประกาศอนุปริญญาสาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศหรือเทียบเท่า
 • อายุ 19 ปีขึ้นไป
 • ต้องสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ หรือ มีคะแนนสอบของ HTMi TOEFL 500-550 คะแนน หรือ IELTS ระดับ 5.5 ขึ้นไปหรือเทียบเท่าคะแนนสอบของ HTMi English Placement Test
 • ต้องมีประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป รวมไปถึงการฝึกงาน

หลักสูตรปริญญาตรี/เกียรตินิยม สาขาการจัดการการบริการระหว่างประเทศ 
(Bachelor, BSc (Honours) Degree in International Hospitality Management)

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร คือ 20 สัปดาห์

ในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะสามารถ

1. เข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และมีทักษะส่วนบุคคลที่มีความจำเป็นในการเป็นมืออาชีพในองค์กรของการโรงแรมและการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ

2. สังเคราะห์กลยุทธ์ในการจัดการทรัยากรมนุษย์และการตลาดขององค์กรในลักษณะเชิงพาณิชย์ภายใต้บริบทของธุรกิจแบบสากล

3. มีทัศนคติการบริหารที่เป็นมืออาชีพในวัฒนธรรมขององค์กร และต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร

4. สามารถทำความเข้าใจและอธิบายทฤษฎีได้อย่างแตกฉาน

5. สามารถวิเคราะห์องค์กรพหุภาคีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการการท่องเที่ยงได้อย่างรอบคอบ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีอนุปริญญาชั้นสูงของสาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศหรือเทียบเท่า
 • อายุ 19 ปีขึ้นไป
 • ต้องสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ หรือ มีคะแนนสอบของ HTMi TOEFL 550 คะแนน หรือ IELTS ระดับ 6.0 ขึ้นไปหรือเทียบเท่าคะแนนสอบของ HTMi English Placement Test
 • ต้องมีประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป รวมไปถึงการฝึกงาน

หลักสูตรปริญญาตรีสาขาการจัดการธุรกิจการบริการระหว่างประเทศ 
(Bachelor, BA Degree in International Hospitality Business Management)

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร คือ 20 สัปดาห์
ในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะสามารถ
1. เข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่จำเป็นสำหรับการบริหารและจัดการในองค์กรการโรงแรมและการท่องเที่ยวระดับนานาชาติได้อย่างเป็นมืออาชีพ
2. สังเคราะห์กลยุทธ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์และกระบวนการตลาด เพื่อนำไปใช้ในการลงทุนการบริการเชิงพาณิชย์ภายใต้บริบทของระบบธุรกิจที่เป็นสากล
3. มีทัศนคติในการบริหารที่ดีโดยต้องมีการดูแลองค์กรพร้อมกับมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้องค์กร
4. โต้ตอบในการอภิปรายและวิจัยได้ พร้อมทั้งเข้าใจทฤษฎีได้อย่างดี

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีอนุปริญญาชั้นสูงการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศหรือเทียบเท่า
 • อายุ 19 ปีขึ้นไป
 • ต้องสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ หรือ มีคะแนนสอบของ HTMi หรือ TOEFL 550 คะแนน หรือ IELTS ระดับ 6.0 ขึ้นไปหรือเทียบเท่าคะแนนสอบของ HTMi English Placement Test
 • ต้องมีประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป รวมไปถึงการฝึกงาน

หลักสูตรปริญญาตรีสาขาการจัดการและบริหารการท่องเที่ยว 
(Bachelor, BA Degree in International Hospitality and Tourism Management)

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร คือ 20 สัปดาห์
ในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะสามารถ
1. ผสมผสานความเข้าใจระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความสามารถเข้าใจบุคคลที่มีความจำเป็นในสายงานการบริหารโรงแรมและการท่องเที่ยว
2. สังเคราะห์กลยุทธ์ หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์และหลักการการตลาดที่จะเป็นต้องใช้ในธุรการบริการเชิงพาณิชย์ภายใต้บริบทระบบธุรกิจสากล
3. มีทัศนคติที่รักษาความเป็นมืออาชีพในการบริหารและจัดการเพื่อพัฒนาองค์กรและเพิ่มคุณค่าให้องค์กร
4. โต้ตอบในการอภิปรายและวิจัยได้ พร้อมทั้งเข้าใจทฤษฎีได้อย่างดี
5. วิเคราะห์ได้อย่างมีเหตุผลและแยกแยะความแตกต่างขององค์กรพหุภาคีให้ออกโดยใช้ความรู้ด้านการจัดการการโรงแรมเข้าช่วยได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีอนุปริญญาชั้นสูงการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศหรือเทียบเท่า
 • อายุ 19 ปีขึ้นไป
 • ต้องสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ หรือ มีคะแนนสอบของ HTMi หรือ TOEFL 550 คะแนน หรือ IELTS ระดับ 6.0 ขึ้นไปหรือเทียบเท่าคะแนนสอบของ HTMi English Placement Test
 • ต้องมีประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป รวมไปถึงการฝึกงาน

หลักสูตรปริญญาตรีสาขาการจัดการและการบริหารอีเว้นท์ 
(Bachelor, BA Degree in International Hospitality and Events Management)

**หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรพิเศษสำหรับผู้เรียนหลักสูตรอนุปริญญาชั้นสูงการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ เพราะตอนสำเร็จการศึกษาในปริญญาบัตรจะระบุไว้ว่าจบในหลักสูตรปริญญาตรีสาขาการจัดการและการบริหารอีเว้นท์แทน** 
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร: 20 สัปดาห์
ในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะสามารถ
1. เข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่จำเป็นสำหรับการบริหารและจัดการในองค์กรการโรงแรมและการท่องเที่ยวระดับนานาชาติได้อย่างเป็นมืออาชีพ
2. สังเคราะห์กลยุทธ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์และกระบวนการตลาด เพื่อนำไปใช้ในการลงทุนการบริการเชิงพาณิชย์ภายใต้บริบทของระบบธุรกิจที่เป็นสากล
3. มีทัศนคติในการบริหารที่ดีโดยต้องมีการดูแลองค์กรพร้อมกับมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้องค์กร
4. โต้ตอบในการอภิปรายและวิจัยได้ พร้อมทั้งเข้าใจทฤษฎีได้อย่างดี

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีอนุปริญญาชั้นสูงการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศหรือเทียบเท่า
 • อายุ 19 ปีขึ้นไป
 • ต้องสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ หรือ มีคะแนนสอบของ HTMi หรือ TOEFL 550 คะแนน หรือ IELTS ระดับ 6.0 ขึ้นไปหรือเทียบเท่าคะแนนสอบของ HTMi English Placement Test
 • ต้องมีประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป รวมไปถึงการฝึกงาน

หลักสูตรปริญญาตรีสาขาการจัดการการตลาดระหว่างประเทศ 
(Bachelor, BA Degree in International Hospitality Marketing Management)

**หลักสูตรพิเศษ** 
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร: 20 สัปดาห์
ในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะสามารถ
1. เข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่จำเป็นสำหรับการบริหารและจัดการในองค์กรการโรงแรมและการท่องเที่ยวระดับนานาชาติได้อย่างเป็นมืออาชีพ
2. สังเคราะห์กลยุทธ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์และกระบวนการตลาด เพื่อนำไปใช้ในการลงทุนการบริการเชิงพาณิชย์ภายใต้บริบทของระบบธุรกิจที่เป็นสากล
3. มีทัศนคติในการบริหารที่ดีโดยต้องมีการดูแลองค์กรพร้อมกับมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้องค์กร
4. โต้ตอบในการอภิปรายและวิจัยได้ พร้อมทั้งเข้าใจทฤษฎีได้อย่างดี

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีอนุปริญญาชั้นสูงการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศหรือเทียบเท่า
 • อายุ 19 ปีขึ้นไป
 • ต้องสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ หรือ มีคะแนนสอบของ HTMi หรือ TOEFL 550 คะแนน หรือ IELTS ระดับ 6.0 ขึ้นไปหรือเทียบเท่าคะแนนสอบของ HTMi English Placement Test
 • ต้องมีประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป รวมไปถึงการฝึกงาน

หลักสูตรปริญญาตรีสาขาการบริการระหว่างประเทศและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
(Bachelor, BA Degree in International Hospitality and Human Resources Management)

**หลักสูตรพิเศษ** 
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร: 20 สัปดาห์
ในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะสามารถ
1. เข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่จำเป็นสำหรับการบริหารและจัดการในองค์กรการโรงแรมและการท่องเที่ยวระดับนานาชาติได้อย่างเป็นมืออาชีพ
2. สังเคราะห์กลยุทธ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์และกระบวนการตลาด เพื่อนำไปใช้ในการลงทุนการบริการเชิงพาณิชย์ภายใต้บริบทของระบบธุรกิจที่เป็นสากล
3. มีทัศนคติในการบริหารที่ดีโดยต้องมีการดูแลองค์กรพร้อมกับมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้องค์กร
4. โต้ตอบในการอภิปรายและวิจัยได้ พร้อมทั้งเข้าใจทฤษฎีได้อย่างดี

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีอนุปริญญาชั้นสูงการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศหรือเทียบเท่า
 • อายุ 19 ปีขึ้นไป
 • ต้องสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ หรือ มีคะแนนสอบของ HTMi หรือ TOEFL 550 คะแนน หรือ IELTS ระดับ 6.0 ขึ้นไปหรือเทียบเท่าคะแนนสอบของ HTMi English Placement Test
 • ต้องมีประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป รวมไปถึงการฝึกงาน

หลักสูตรปริญญาตรีสาขาศิลปะการทำอาหารนานาชาติ 
(Bachelor, BSc in International Culinary Arts)

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร: 20 สัปดาห์
คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีอนุปริญญาหรืออนุปริญญาชั้นสูงจากสาขาศิลปะการทำอาหารหรือการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว พร้อมทั้งมีประสบการณ์ในสายงานครัว 2-3 ปี ขึ้นไป
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ต้องสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ หรือ มีคะแนนสอบของ HTMi หรือ TOEFL 500-550 คะแนน หรือ IELTS ระดับ 5.5 ขึ้นไปหรือเทียบเท่าคะแนนสอบของ HTMi English Placement Test
 • ต้องมีประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป รวมไปถึงการฝึกงาน

ดูข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันโดยตรง HTMi Hotel and Tourism Management Institute Switzerland

หลักสูตรอนุปริญญาโทและปริญญาโท

อนุปริญญาโทสาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 
(Postgraduate Diploma in International Hotel and Tourism Management)

ระยะเวลา + ฝึกงาน คือ 20 + 20-24 สัปดาห์
ในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะสามารถ
1. ประยุกต์ความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติไปใช้ในการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. วิเคราะห์ธรรมชาติของหลักการบริการและการจัดการการท่องได้ วิเคราะห์ความซับซ้อนทั้งในแง่มุมเชิงพาณิชย์สำหรับการบริการที่จำเป็นสำหรับการลงทุน อันได้แก่ พฤติกรรมของผู้ใช้บริหาร การจัดการและประสิทธิภาพของทรัพยากรมนุษย์ การลงทุนและการจัดการกับการเงิน
3. ใช้ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารได้
4. มีความมั่นใจในการควบคุมการเงินและการจัดการข้อมูลผ่านการใช้เทคโนโลยี
5. แสดงทักษะการบริการและการบริหารได้อย่างดีเยี่ยมเพื่อบริหารงานในสายงานการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีวุฒิปริญญาตรีหรืออนุปริญญาชั้นสูงในสาขาใดก็ได้ และมีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในวายงานการโรงแรมและการท่องเที่ยว และผลการเรียนที่ดี
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ต้องสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ หรือ มีคะแนนสอบของ HTMi หรือ TOEFL 513 คะแนน หรือ IELTS ระดับ 5.5 ขึ้นไปหรือเทียบเท่าคะแนนสอบของ HTMi English Placement Test
 • สำหรับผู้ที่ไม่ได้เรียนสายการโรงแรมมา ประสบการณ์ไม่จำเป็นต้องมี แต่ถ้าผู้เรียนเรียนสายการโรงแรมมาต้องมีประสบการณืไม่ต่ำกว่า 2 ปี

หลักสูตรอนุปริญญาโทสาขาการจัดการการโรงแรมระหว่างประเทศ 
(Postgraduate Diploma in International Hotel Events Management)

ระยะเวลา + ฝึกงาน คือ 20 + 20-24 สัปดาห์
ในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะสามารถ
1. ทำความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และทักษะส่วนบุคลที่จำเป็นในการเป็นผู้นำในการจัดอีเว้นท์
2. มีทัศนคติที่ดีในวิชาชีพและดูแลทีมและโครงการได้
3. สื่อสารเป็นภาษาเยอรมันได้
4. แยกแนวความคิดของระบบควบคุมการเงินของโรงแรมได้
5. วิเคราะห์ผลกระทบเชิงการพัฒนาเศรษฐกิจจากอีเว้นทืขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีวุฒิปริญญาตรีหรืออนุปริญญาชั้นสูงในสาขาใดก็ได้ และมีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในวายงานการโรงแรมและการท่องเที่ยว และผลการเรียนที่ดี
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ต้องสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ หรือ มีคะแนนสอบของ HTMi หรือ TOEFL 513 คะแนน หรือ IELTS ระดับ 5.5 ขึ้นไปหรือเทียบเท่าคะแนนสอบของ HTMi English Placement Test
 • สำหรับผู้ที่ไม่ได้เรียนสายการโรงแรมมา ประสบการณ์ไม่จำเป็นต้องมี แต่ถ้าผู้เรียนเรียนสายการโรงแรมมาต้องมีประสบการณืไม่ต่ำกว่า 2 ปี

หลักสูตรปริญญาโทการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว และ MBA หลักสูตรการจัดการการบริการ 
(Master (MSc) Hospitality and Tourism Management and MBA in Hospitality Management)

ระยะเวลา + ฝึกงาน คือ 20 + 20-24 สัปดาห์
ในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะสามารถ
1. แปลผลทั้งทฤษฎีและปฏิบัติได้ อีกทั้งทักษะส่วนบุคคลสำหรับการบริหารระดับสูงภายใต้บริบทขององค์กรโรงแรมและการท่องเที่ยว
2. สังเคราะห์กลยุทธ์ที่จำเป็นสำหรับกระบวนการตลาดเชิงพาณิชย์ในธุรกิจการบริการออกมาได้ภายใต้ระบบธุรกิจที่เป็นสากล
3. มีทัศนคติที่เป็นมืออาชีพและสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กรได้
4. สามารถโต้ตอบบทวิจัยได้และเข้าใจทฤษฎีได้อย่างแตกฉานพร้อมกับประเมินการเรียนรู้ขององค์กรไปในตัวได้
5. วิเคราะห์อสถาบันพหุภาคีและองค์กรระหว่างประเทศได้อย่างมีวิจารณญาณ รวมไปถึงมีความสามารถในการประเมินผลกระทบที่จะเกิดกับการท่องเที่ยวระหว่างประเทศและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีวุฒิอนุปริญญาโทสาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศหรือปริญญาตรีหรืออนุปริญญาโทในสาขาใดก็ได้ หรือมีประสบการณ์ที่เหมาะสมอย่างน้อย 3 ปี ในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวและมีคุณสมบัติทางวิชาการที่เหมาะสม
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ต้องสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ หรือ มีคะแนนสอบของ HTMi หรือ TOEFL 547 คะแนน หรือ IELTS ระดับ 6.0 ขึ้นไปหรือเทียบเท่าคะแนนสอบของ HTMi English Placement Test
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ขั้นต่ำหรือมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในอุตสาหกรรมการบริการหรือการท่องเที่ยวหากไม่ใช่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาหรืออนุปริญญาโท

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (MA) สาขาการจัดการธุรกิจโรงแรม 

ระยะเวลา + ฝึกงาน คือ 20 + 20-24 สัปดาห์
ในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะสามารถ
1. ทำความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และทักษะส่วนบุคลที่จำเป็นในการเป็นผู้นำในการจัดอีเว้นท์
2. มีทัศนคติที่ดีในวิชาชีพและดูแลทีมและโครงการได้
3. สื่อสารเป็นภาษาเยอรมันได้
4. แยกแนวความคิดของระบบควบคุมการเงินของโรงแรมได้
5. วิเคราะห์ผลกระทบเชิงการพัฒนาเศรษฐกิจจากอีเว้นทืขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีวุฒิอนุปริญญาชั้นสูงหรือปริญญาตรีในสาขาใดก็ได้ หรือมีประสบการณ์ที่เหมาะสมอย่างน้อย 3 ปี ในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ต้องสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ หรือ มีคะแนนสอบของ HTMi หรือ TOEFL 513 คะแนน หรือ IELTS ระดับ 5.5 ขึ้นไปหรือเทียบเท่าคะแนนสอบของ HTMi English Placement Test
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ขั้นต่ำหรือมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในอุตสาหกรรมการบริการหรือการท่องเที่ยวหากไม่ใช่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาหรืออนุปริญญาโท

ดูข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันโดยตรง HTMi Hotel and Tourism Management Institute Switzerland

ตารางค่าใช้จ่ายของแต่ละหลักสูตรของสถาบัน HTMi

สำหรับเดือนมกราคมถึงสิงหาคม 2021

หลักสูตร
ค่าใช้จ่าย
CHF THB
ปริญญาตรี (หลักสูตรระยะยาว/ ประกาศนียบัตรระดับอนุปริญญาตรี)
ค่าเทอม 19,000 629,000
ค่าอาหาร 2,250 74,000
ค่าที่พัก 2,250 74,000
ค่าใช้จ่ายต่อโปรแกรม 23,500 778,000
เงินดาวน์ 3,000 99,000
รายจ่ายสุทธิ 26,500 878,000
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของรายวิชา
หลักสูตร
ค่าใช้จ่าย
CHF THB
อนุปริญญา(หลักสูตรระยะสั้น/ อนุปริญญา/ ประกาศนียบัตรชั้นสูง)
ค่าเทอม 22,500 745,000
ค่าอาหาร 2,250 74,000
ค่าที่พัก 2,250 74,000
ค่าใช้จ่ายต่อโปรแกรม 27,000 894,000
เงินดาวน์ 3,000 99,000
รายจ่ายสุทธิ 30,000 994,000
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของรายวิชา
หลักสูตร
ค่าใช้จ่าย
CHF THB
อนุปริญญาด้านศิลปะการทำขนมอบและขนมอบ
ค่าเทอม 21,500 712,000
ค่าอาหาร 2,250 74,000
ค่าที่พัก 2,250 74,000
ค่าใช้จ่ายต่อโปรแกรม 26,000 861,000
เงินดาวน์ 3,000 99,000
รายจ่ายสุทธิ 29,000 960,000
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของรายวิชา
หลักสูตร
ค่าใช้จ่าย
CHF THB
อนุปริญญาชั้นสูง
ค่าเทอม 20,500 679,000
ค่าอาหาร 2,250 74,000
ค่าที่พัก 2,250 74,000
ค่าใช้จ่ายต่อโปรแกรม 25,000 828,000
เงินดาวน์ 3,000 99,000
รายจ่ายสุทธิ 28,000 927,000
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของรายวิชา
หลักสูตร
ค่าใช้จ่าย
CHF THB
ปริญญาตรี
ค่าเทอม 21,000 695,000
ค่าอาหาร 2,250 74,000
ค่าที่พัก 2,250 74,000
ค่าใช้จ่ายต่อโปรแกรม 25,500 844,000
เงินดาวน์ 3,000 99,000
รายจ่ายสุทธิ 28,500 944,000
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของรายวิชา
หลักสูตร
ค่าใช้จ่าย
CHF THB
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
ค่าเทอม 22,000 729,000
ค่าอาหาร 2,250 74,000
ค่าที่พัก 2,250 74,000
ค่าใช้จ่ายต่อโปรแกรม 26,500 878,000
เงินดาวน์ 3,000 99,000
รายจ่ายสุทธิ 29,500 977,000
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของรายวิชา
หลักสูตร
ค่าใช้จ่าย
CHF THB
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ค่าเทอม 24,000 795,000
ค่าอาหาร 2,250 74,000
ค่าที่พัก 2,250 74,000
ค่าใช้จ่ายต่อโปรแกรม 28,500 944,000
เงินดาวน์ 3,000 99,000
รายจ่ายสุทธิ 31,500 1,043,000
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของรายวิชา 11,000 364,000
หลักสูตร
ค่าใช้จ่าย
CHF THB
ปริญญาโท
ค่าเทอม 25,500 844,000
ค่าอาหาร 2,250 74,000
ค่าที่พัก 2,250 74,000
ค่าใช้จ่ายต่อโปรแกรม 29,500 977,000
เงินดาวน์ 3,000 99,000
รายจ่ายสุทธิ 32,500 1,076,000
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของรายวิชา 11,000 364,000

สำหรับเดือนสิงหาคม 2021 เป็นต้นไป

หลักสูตร
ค่าใช้จ่าย
CHF THB
ปริญญาตรี (หลักสูตรระยะยาว/ ประกาศนียบัตรระดับอนุปริญญาตรี)
ค่าเทอม 19,000 629,000
ค่าอาหาร 2,500 83,000
ค่าที่พัก 2,500 83,000
ค่าใช้จ่ายต่อโปรแกรม 24,000 795,000
เงินดาวน์ 3,000 99,000
รายจ่ายสุทธิ 27,000 894,000
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของรายวิชา
หลักสูตร
ค่าใช้จ่าย
CHF THB
อนุปริญญา (หลักสูตรระยะสั้น/ อนุปริญญา/ ประกาศนียบัตรชั้นสูง)
ค่าเทอม 22,500 745,000
ค่าอาหาร 2,500 83,000
ค่าที่พัก 2,500 83,000
ค่าใช้จ่ายต่อโปรแกรม 27,500 911,000
เงินดาวน์ 3,000 99,000
รายจ่ายสุทธิ 30,500 1,010,000
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของรายวิชา
หลักสูตร
ค่าใช้จ่าย
CHF THB
อนุปริญญาด้านศิลปะการทำขนมอบและขนมอบ
ค่าเทอม 22,500 745,000
ค่าอาหาร 2,500 83,000
ค่าที่พัก 2,500 83,000
ค่าใช้จ่ายต่อโปรแกรม 27,500 911,000
เงินดาวน์ 3,000 99,000
รายจ่ายสุทธิ 30,500 1,010,000
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของรายวิชา
 
 
 
หลักสูตร
ค่าใช้จ่าย
CHF THB
อนุปริญญาชั้นสูง
ค่าเทอม 21,500 712,000
ค่าอาหาร 2,500 83,000
ค่าที่พัก 2,500 83,000
ค่าใช้จ่ายต่อโปรแกรม 26,500 878,000
เงินดาวน์ 3,000 99,000
รายจ่ายสุทธิ 29,500 977,000
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของรายวิชา
หลักสูตร
ค่าใช้จ่าย
CHF THB
ปริญญาตรี
ค่าเทอม 23,500 778,000
ค่าอาหาร 2,500 83,000
ค่าที่พัก 2,500 83,000
ค่าใช้จ่ายต่อโปรแกรม 28,500 944,000
เงินดาวน์ 3,000 99,000
รายจ่ายสุทธิ 31,500 1,043,000
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของรายวิชา
หลักสูตร
ค่าใช้จ่าย
CHF THB
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
ค่าเทอม 23,000 762,000
ค่าอาหาร 2,500 83,000
ค่าที่พัก 2,500 83,000
ค่าใช้จ่ายต่อโปรแกรม 28,000 927,000
เงินดาวน์ 3,000 99,000
รายจ่ายสุทธิ 31,000 1,027,000
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของรายวิชา
หลักสูตร
ค่าใช้จ่าย
CHF THB
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ค่าเทอม 24,500 811,000
ค่าอาหาร 2,500 83,000
ค่าที่พัก 2,500 83,000
ค่าใช้จ่ายต่อโปรแกรม 29,500 977,000
เงินดาวน์ 3,000 99,000
รายจ่ายสุทธิ 32,500 1,076,000
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของรายวิชา 11,000 364,000
หลักสูตร
ค่าใช้จ่าย
CHF THB
ปริญญาโท
ค่าเทอม 25,500 844,000
ค่าอาหาร 2,500 83,000
ค่าที่พัก 2,500 83,000
ค่าใช้จ่ายต่อโปรแกรม 30,500 1,010,000
เงินดาวน์ 3,000 99,000
รายจ่ายสุทธิ 33,500 1,109,000
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของรายวิชา 11,000 364,000

* 1 CHF = 33.12 บาท อัพเดทเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. โดยอ้างอิงจากธนาคารกรุงเทพ
*เงินดาวน์ คือ ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมและจะต้องชำระสำหรับแต่ละภาคการศึกษาตลอด 20 สัปดาห์เพื่อเป็นค่าสำหรับประกาศนียบัตร, อนุปริญญา, อนุปริญญาชั้นสูง, ปริญญาตรี, อนุปริญญาโท, ปริญญาโทและหลักสูตร MBA

*ราคาที่ชี้แจงดังกล่าวเป้นเพียงราคาโดยประมาณเท่านั้น ราคา ณ วันชำระอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบก่อนทำการชำระ

หลักสูตรสถาบัน BHMS

หลักสูตรสถาบัน IMI